Kvalitetspolicy

En kvist

Vi är ett familjeägt elinstallationsföretag i Kungsbacka med tre inriktningar.
Elinstallationer, butik och vitvaruservice.

Vårt mål är att uppfylla kundernas krav och förväntningar genom yrkesskicklighet och kvalitetsansvar på det egna arbetet.

Personalens trivsel och engagemang skall leda till långsiktiga kundrelationer och genom allas deltagande i förbättringsarbetet
skall vi idareutveckla vårt ledningssystem.

Miljöpolicy

Walter Hanssons miljöarbete skall följa gällande miljölagstiftning och andra krav. Vi ska kontinueligt minska vår miljöpåverkan som huvudsakligen sker genom förbrukning av naturresurser såsom bränsle, förpackningsmaterial och spill från installationer.

Genom ett systematiskt arbete där miljöfrågorna behandlas som en del av helheten, samt utbildning av alla anställda, ska vår miljöpåverkan minimeras.

Integritetspolicy

Denna policy är framtagen för att beskriva Walter Hansson Elab:s (org. nr 556138-7886) hantering av personuppgifter utifrån kraven i EU:s Dataskyddsförordning.

Walter Hansson Elab lagrar och behandlar personuppgifter för personal, kunder och leverantörer som vi har avtal med. Vi hanterar också personuppgifter för de som aktivt visat intresse för Walter Hansson Elab som arbetsgivare, samarbetspartner eller för kompetensutbyte. Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera ansökan om ROT-avdrag hos Skatteverket. Vi kommer också i marknadsföringssyfte registrera kontaktuppgifter på personer som representerar möjliga partners, kunder och möjliga kandidater för anställning utifrån på en intresseavvägning som beskrivs nedan. Registrering av kandidater kan bygga på tips från privatpersoner, rekryteringsföretag eller på uppgifter som den berörde själv har publicerat.

Vilken information samlar vi in?

När du kommer i kontakt med oss eller är kund kan vi komma att samla in information om:
• Person? och kontaktinformation?namn, födelse-, personnummer, adress, e- postadress, telefonnummer etc.
• Finansiell information - negativ betalningshistorik etc.
• Enhetsinformation ? t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via Google analytics).

Hantering av personuppgifter på företagets webbsajter

Inga personuppgifter som besökare inte själv medvetet lämnat kommer att sparas. Temporärt, under ditt besök kan information lagras för att webbens funktion skall säkras.

Lagstöd för behandling av personuppgifter

All behandling och lagring av personuppgifter hos Walter Hansson Elab skall ske på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.

De villkor som beskriver vad som är en laglig behandling och som Walter Hansson Elab hänvisar till är samtycke, att fullgöra avtal, uppfylla rättslig förpliktelse eller utifrån en intresseavvägning. Dessa villkor beskrivs nedan.

Samtycke

Om inget annat lagstöd finns för behandling av personuppgifter skall samtycke begäras från berörda. Walter Hansson Elab skall sedan kunna visa att den registrerade lämnat samtycke. Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke och få berörda uppgifter raderade.


Fullgöra avtal

”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.” – Dataskyddsförordningen Artikel 6 pkt. 1b.

Ovanstående gäller normalt för personer som nämns i affärsavtal som Walter Hansson Elab tecknar. Gäller även för de flesta uppgifter som är knutna till anställning och anställningsvillkor som regleras i anställningsavtal.

Uppfylla rättslig förpliktelse

”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.” – Dataskyddsförordningen Artikel 6 pkt. 1c.

Här gäller i huvudsak uppgifter och behandling som krävs för att uppfylla lagar och myndighetskrav, t.ex. krav i bokföringslag och krav från Skattemyndigheten.

Intresseavvägning

”Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre” – Dataskyddsförordningen Artikel 6 pkt. 1f.

Walter Hansson El. Aktiebolag gör avvägningen att det finns ett ömsesidigt intresse för att hitta kandidater för rekrytering och representanter för möjliga kunder eller partnerföretag. Walter Hansson Elab kan därför välja att samla kontaktuppgifter såsom (namn, roll, epost-adress, telefonnummer) och annan information som personen delgivit oss muntligt eller skriftligt.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen
(artikel 15–18)

Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som gäller dig behandlas eller finns lagrade hos Walter Hansson Elab. Finns det uppgifter så kan du begära att få tillgång till dessa samt besked om för vilket ändamål de behandlas.

Vidare har du rätt att begära uppgifterna raderade om det inte finns krav i lag att de skall sparas. Dessutom kan du begära att felaktiga uppgifter rättas.

Hur kontaktar du Walter Hansson Elab med frågor kring integritetspolicyn?

För besked om det finns uppgifter om dig hos oss och om du vill få kopior av dessa eller begära, om det finns stöd i lagen, att få dina uppgifter raderade så kontakta
info@walterhansson.se